Właściwości zdrowotne orzechów

Wła­ści­wo­ści zdro­wotne orze­chów znane są od dawna. Orze­chy zawie­rają nie tylko liczne skład­niki odżyw­cze ale także sub­stan­cje, które dzia­łają lecz­ni­czo i wpły­wają na pra­wi­dłowe funk­cjo­no­wa­nie orga­ni­zmu.
Które orze­chy są naj­zdrow­sze? Trudno to jed­no­znacz­nie oce­nić. Każdy rodzaj ma swoje zalety.

Orzechy włoskie

Pod wzglę­dem wła­ści­wo­ści zdro­wot­nych, orze­chy wło­skie prze­wyż­szają wszyst­kie inne. Mają naj­wyż­szą zawar­tość prze­ciw­u­tle­nia­czy, które wyła­pują wolne rod­niki i spo­wal­niają przez to pro­ces sta­rze­nia. Kwas ela­gowy – prze­ciw­u­tle­niacz znaj­du­jący się w orze­chach wło­skich wspiera układ odpor­no­ściowy i działa hamu­jąco na roz­wój nowo­two­rów. Doj­rzałe owoce zawie­rają około 65% tłusz­czów, w tym nie­na­sy­cone kwasy tłusz­czowe, obni­ża­jące poziom „złego” cho­le­ste­rolu, zapo­bie­ga­jące wyso­kiemu ciśnie­niu krwi i hamu­jące roz­wój miaż­dżycy. Bada­nia wyka­zały, że u osób regu­lar­nie jedzą­cych orze­chy wło­skie aż o 30% zmniej­sza się ryzyko zawału serca. Ponadto orze­chy te uspraw­niają pracę mózgu, poma­gają w kon­cen­tra­cji i zwięk­szają zdol­ność zapa­mię­ty­wa­nia.
Orze­chy wło­skie zale­cane są pacjen­tom ze scho­rze­niami wątroby, poma­gają bowiem popra­wić meta­bo­lizm orga­ni­zmu. Mają także łagodne dzia­ła­nie prze­czysz­cza­jące, co jest korzystne w przy­padku zaparć. Zawie­rają dużo odżyw­czych bia­łek, błon­nika i mine­ra­łów. Są jed­nym z naj­bo­gat­szych źró­deł wita­miny E, wita­miny K oraz wita­miny PP, Zawie­rają także sole mine­ralne – mię­dzy innymi fos­for, żelazo, potas, sód, wapń, magnez i rzadko spo­ty­kany w rośli­nach, popra­wia­jący nastrój molib­den. Orga­nizm po spo­ży­ciu orze­cha wło­skiego wytwa­rza wię­cej hor­monu szczę­ścia – sero­to­niny. A przy tym orze­chy wło­skie nie mają glu­tenu i białka mlecz­nego, sub­stan­cji, na które nie­któ­rzy mogą być uczu­leni.

Orzeszki ziemne

Orzeszki ziemne to jedna z naj­po­pu­lar­niej­szych prze­ką­sek. Oprócz walo­rów sma­ko­wych mają mnó­stwo cen­nych skład­ni­ków sprzy­ja­ją­cych zdro­wiu. Naj­cen­niej­sze są świeże orze­chy wyłu­skane z łupiny, a nie pra­żone i solone. Orzeszki ziemne zawie­rają naj­wię­cej spo­śród wszyst­kich rodza­jów orze­chów wita­miny B1 oraz selenu. Dostar­czają także dużo”witaminy mło­do­ści”, czyli E. Cho­ciaż są bar­dzo kalo­ryczne nie sprzy­jają nad­wa­dze. Przy­spie­szają meta­bo­lizm, orga­nizm je spala, a nie odkłada. Orze­chy te wspie­rają układ ner­wowy, odde­chowy, mię­śniowy i krwio­no­śny, uspraw­niają funk­cjo­no­wa­nie wątroby, chro­nią przed oste­opo­rozą i miaż­dżycą, obni­żają zły cho­le­ste­rol. Powinny je jeść osoby z wyso­kim ciśnie­niem, ponie­waż spo­ży­wane regu­lar­nie zde­cy­do­wa­nie je obni­żają. Dzięki cen­nym skład­ni­kom odżyw­czym wpły­wają na kon­dy­cję skóry, wło­sów, paznokci. Zawie­rają sporo białka (ponad 25%), które popra­wia kon­dy­cję psy­cho­fi­zyczną i zwięk­sza ener­gię. Są cen­nym źró­dłem potasu, magnezu, selenu i fos­foru. Zawarty w orzesz­kach ami­no­kwas argi­nina to budu­lec mię­śni, znacz­nie pod­no­szący zdol­ność do wysiłku. W skła­dzie mają sporą ilość błon­nika, przez co powinny zna­leźć się w die­cie osób z pro­ble­mami tra­wien­nymi, a zawarty w nich kwas foliowy jest nie­zbęd­nym skład­ni­kiem dla kobiet w ciąży.
Ale uwaga! Orzeszki ziemne mają jedną wadę – są sil­nym aler­ge­nem i nie wszy­scy mogą je spo­ży­wać.

Pistacje

Pista­cje to bogate źró­dło mie­dzi i man­ganu, dla­tego pozy­tyw­nie wpły­wają na układu ner­wo­wego, mię­śnie i kości. Zawie­rają rów­nież znaczne ilo­ści potasu, magnezu, żelaza oraz fos­foru. Znaj­dziemy w nich także wita­miny z grupy B, przede wszyst­kim B6 . Ponadto dostar­czaj dużych ilo­ści błon­nika wspo­ma­ga­ją­cego dobre tra­wie­nie, mają go znacz­nie wię­cej niż np. orze­chy wło­skie. Jedna pista­cja zawiera jedy­nie 3 kalo­rie, więc się­gać można po nie bez obawy przy­bra­nia na wadze. Lecz­ni­cza sub­stan­cja gamma-tokoferol
Ame­ry­kań­scy uczeni ogło­sili, że wystar­czy zjeść 70 gra­mów pista­cji dzien­nie to ok. 100 sztuk, żeby ustrzec się przed rakiem płuc, pro­staty oraz innymi nowo­two­rami. Pista­cje obni­żają cho­le­ste­rol. To rów­nież odpo­wied­nia prze­ką­ska dla osób star­szych i tych, któ­rzy mają pro­blemy ze wzro­kiem – pista­cje zawie­rają lute­inę i zeak­san­tyny przez co pozy­tyw­nie wpły­wają na oczy. Wła­ści­wo­ści pista­cji poma­gają także cho­rym na cukrzycę typu 2, zapo­bie­gają obkur­cza­niu się naczyń krwio­no­śnych, co z kolei prze­kłada się na lep­szą pracę serca. Orzeszki pista­cjowe mają także wła­ści­wo­ści sprzy­ja­jące uro­dzie. Poma­gają w zacho­wa­niu ład­nej cery, odży­wiają paznok­cie i włosy.

Orzechy nerkowca

Orze­chy ner­kowca to praw­dziwa kopal­nia mine­ra­łów. Zawie­rają naj­wię­cej z pośród wszyst­kich orze­chów magnezu, cynku, żelaza i fos­foru. Dzięki dużej zawar­to­ści wita­min z grupy B ner­kowce mają pozy­tywny wpływ na m.in. układ ner­wowy. Pobu­dzają pracę mózgu, zapo­bie­gają depre­sji, polep­szają pamięć i kon­cen­tra­cję, wal­czą ze stre­sem, regu­lują sen. Wysoka zawar­tość potasu spra­wia, iż ner­kowce mają pozy­tywny wpływ na zacho­wa­nie pra­wi­dło­wej gospo­darki wodno-elektrolitowej oraz zapo­bie­gają nad­mier­nemu gro­ma­dze­niu się wody w orga­ni­zmie. Dzięki temu obni­żają opu­chli­znę stóp, dłoni, twa­rzy, redu­kują cel­lu­lit wodny. Z kolei duża zawar­tość w orze­chach ner­kowca wita­miny E jest ważna dla osób mają­cych pro­blem ze skórą i trą­dzi­kiem. Ner­kowce zawie­rają dużo cynku, dla­tego powinny być włą­czone do diety męż­czyzn, któ­rzy są nara­żeni na prze­rost gru­czołu kro­ko­wego. Dzięki zawar­to­ści mie­dzi ner­kowce zapo­bie­gają ane­mii, oste­opo­ro­zie oraz zbyt wyso­kiemu pozio­mowi złego cho­le­ste­rolu, zapo­bie­gają ata­kom serca oraz cho­ro­bie wień­co­wej, regu­lują poziom cukru we krwi, a dzięki zawar­to­ści wita­miny K wspo­ma­gają krze­pli­wość krwi.

Orzechy laskowe

Chiń­czycy uwa­żali orze­chy laskowe za pokarm bogów. Lista cho­rób przy któ­rych są pomocne jest bar­dzo długa. Przede wszyst­kim: wspie­rają lecze­nie cukrzycy, para­don­tozy, wzmac­niają układ ner­wowy, popra­wiają pracę żołądka, prze­ciw­dzia­łają zapar­ciom, wzmac­niają śle­dzionę, popra­wiają jakość krwi, co jest ważne dla cho­rych na ane­mię, zale­cone są przy stre­sie i zwięk­szo­nym wysiłku umy­sło­wym, zapo­bie­gają powsta­wa­niu kamicy ner­ko­wej, a olej z orze­cha lasko­wego jest pomocny w lecze­niu tasiem­czycy.
Ze wszyst­kich odmian orze­chy laskowe zawie­rają naj­wię­cej wita­miny E, która usuwa z orga­ni­zmu wolne rod­niki, pomaga w zabu­rze­niach krą­że­nia oraz zmniej­sza ryzyko cho­rób serca. Zawie­rają także wita­minę C i wita­miny z grupy B (w tym B1, która pomaga w goje­niu się ran i B2, która wzmac­nia łam­liwe paznok­cie, włosy i leczy zajady. Orze­chy laskowe zawie­rają dużo kwasu folio­wego, który jest wska­zany dla pra­wi­dło­wego roz­woju małego dziecka. Są bogate w mine­rały: żelazo, cynk, potas, miedź, fos­for.

Pekan

Orze­chy pekan wyglą­dem i sma­kiem przy­po­mi­nają orze­chy wło­skie ale są od nich bogat­sze w nie­które skład­niki odżyw­cze. Zawie­rają białko, błon­nik, węglo­wo­dany, wita­miny z grupy B, C, K i dużą dawkę wita­miny E, a także wapń, żelazo, magnez, potas, sód i kwas ela­gowy. Zawie­rają około 70 proc. nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych oraz anty­ok­sy­danty. Regu­larne spo­ży­wa­nie orze­chów pekan zmniej­sza ryzyko zacho­ro­wa­nia na nowo­twory. Ponadto skład­niki, zawarte w tych orze­chach, podob­nie jaka w innych, przy­czy­niają się do zwięk­sze­nia odpor­no­ści orga­ni­zmu, obni­że­nia poziom złego cho­le­ste­rolu, wpły­wają ochron­nie na serce i układ krą­że­nia oraz popra­wiają meta­bo­lizm. Pekan pozy­tyw­nie dzia­łają rów­nież na skórę, włosy i paznok­cie – dzia­łają upięk­sza­jąco na cerę i polep­szają wzrok. Zale­cane są w die­cie osób z nad­ci­śnie­niem i nad­wagą.

Orzechy brazylijskie

Tym, co wyróż­nia te bra­zy­lij­skie spo­śród wszyst­kich zna­nych orze­chów jest zawar­tość selenu. Sza­cuje się, że zje­dze­nie tylko dwóch takich orze­chów dostar­cza orga­ni­zmowi dzien­nego zapo­trze­bo­wa­nia na ten pierwiastek.Selen wpływa na zwięk­sze­nie odpor­no­ści orga­ni­zmu. Obniża ryzyko wystą­pie­nia nowo­two­rów. Jest rów­nież nie­zbędny do meta­bo­li­zmu hor­mo­nów tar­czycy. Selen jest szcze­gól­nie potrzebny męż­czy­znom, ponie­waż popra­wia jakość nasie­nia. Pod­trzy­muje spraw­ność i popęd sek­su­alny. Spo­ży­wa­nie orze­chów bra­zy­lij­skich popra­wia odpor­ność orga­ni­zmu i tak, jak przy innych orze­chach korzyst­nie wpływa na pracę układu sercowo-naczyniowego, obniża poziom złego cho­le­ste­rolu i nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze. Dzięki wła­ści­wo­ściom rege­ne­ra­cyj­nym orze­chy bra­zy­lij­skie zale­cane są dla osób po ope­ra­cjach i zabie­gach oraz po opa­rze­niach, bowiem dosko­nale rege­ne­rują skórę.

Migdały

Mig­dały warto włą­czyć do diety ze względu na wysoką zawar­tość wap­nia, głów­nego budulca zębów i kości. Mig­dały to także źró­dło magnezu, doce­nią więc je osoby czę­sto znaj­du­jące się pod wpły­wem stresu, pra­cu­jące fizycz­nie i prze­mę­czone. W mig­da­łach znaj­dziemy rów­nież cynk, nie­zbędny w pra­wi­dło­wym funk­cjo­no­wa­niu układu roz­rod­czego, wzmac­nia­jący paznok­cie i skórę. Ponadto, zawie­rają potas, który jest odpo­wie­dzialny za pra­wi­dłową pracę serca, usu­wa­nie pro­duk­tów prze­miany mate­rii oraz zaopa­try­wa­nie mózgu w tlen. Mig­dały zapew­niają dostawę wielu wita­min: przede wszyst­kim wita­miny E i B2. Tak jak inne orze­chy, chro­nią przed zawa­łem i miaż­dżycą. Doce­nia je także osoby ze zgagą neu­tra­li­zują bowiem jej objawy. Spo­ży­wa­nie mig­da­łów wska­zane jest przy cho­ro­bach dróg żół­cio­wych, płuc, oskrzeli i układu moczo­wego. Powinny jeść je także kobiety w ciąży i matki kar­miące pier­sią.

Orzeszki piniowe

Orzeszki piniowe wyróż­niają się dużą zawar­to­ścią cynku, dla­tego uwa­żane są za afro­dy­zjak. Odgry­wają też ważną rolę w pro­duk­cji testo­ste­ronu, powo­dują wzrost liczby plem­ni­ków.
Wyróż­niają się dużą zawar­to­ścią wita­miny K, która odpo­wiada za pra­wi­dłowy pro­ces krzep­nię­cia krwi, hamuje roz­wój nowo­two­rów i uwap­nia­nia kości, co chroni przed oste­opo­rozą. Nie bra­kuje w orzesz­kach pinio­wych nia­cyny, która wpływa pozy­tyw­nie nie tylko na układ ner­wowy, lecz także na stan skóry. W medy­cy­nie alter­na­tyw­nej pinie sto­suje się w lecze­niu zawro­tów głowy, suchego kaszlu, reu­ma­ty­zmu i zaparć. Naukowcy prze­ko­nują, że orzeszki te powinny zna­leźć się w die­cie odchu­dza­ją­cej.

Orzechy makadamia

Ojczy­zną orze­chów maka­da­mia jest Austra­lia. Podob­nie jak orze­chy pekan maka­da­mia są bar­dzo tłu­ste i kalo­ryczne. Zawie­rają wyjąt­kowo dużo jed­no­nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych, przez co obni­żają ryzyko zakrze­picy i cho­roby wień­co­wej. Dzięki zawar­to­ści żelaza korzyst­nie wpły­wają na meta­bo­lizm komór­kowy oraz zapo­bie­gają nie­do­krwi­sto­ści. Ponadto orze­chy maca­da­mia zapo­bie­gają uszko­dze­niom komó­rek orga­ni­zmu oraz hamu­jące sta­rze­nie się skóry. Zawarta w nich duża dawka mine­ra­łów zapew­nia odpo­wied­nie wzmoc­nie­nie układu mięśniowo-szkieletowego. Maka­da­mia posia­dają także wła­ści­wo­ści anty­no­wo­two­rowe.

Sta­ro­żytni uwa­żali orze­chy za sym­bol szczę­ścia, mądro­ści i płod­no­ści. Dziś znamy wię­cej powo­dów dla któ­rych powin­ni­śmy je jeść. Orze­chy są przez wiele osób nie­do­ce­niane i baga­te­li­zo­wane. Z pew­no­ścią warto włą­czyć je do codzien­nej diety, ponie­waż są bar­dzo cen­nym źró­dłem proz­dro­wot­nych skład­ni­ków, które w istotny spo­sób prze­kła­dają się na nasze zdro­wie i samo­po­czu­cie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *