O mnie

Sta­ram się docie­rać do infor­ma­cji, które są tajem­ni­cze, dziwne, cie­kawe i czę­sto sprzeczne z obo­wią­zu­jącą obec­nie wie­dzą. Swoje doświad­cze­nia od lat prze­ka­zuję poprzez publi­ka­cje, a także przez filmy. Współ­pra­co­wa­łem z pra­wie wszyst­kimi pismami ezo­te­rycz­nymi wyda­wa­nymi w Pol­sce (Nexus, Nie­znany Świat, Czwarty Wymiar, Gwiazdy Mówią, Uzdra­wiacz i inne).
Szcze­gól­nie inte­re­sują mnie alter­na­tywne tera­pie i dawne spo­soby lecze­nia. To jest moty­wem głów­nym strony. Tera­pie te dzi­siaj mar­gi­na­li­zo­wane i wyszy­dzane są czę­sto bar­dzo sku­teczne, czego wie­lo­krot­nie doświad­czy­łem na sobie i rodzi­nie. Nie zna­czy to, że nie ufam medy­cy­nie aka­de­mic­kiej. W ostat­nich dzie­się­cio­le­ciach nauki medyczne doko­nały ogrom­nego postępu. Cią­gle jest jed­nak wiele cho­rób z któ­rymi medy­cyna ofi­cjalna sobie nie radzi. Bra­kuje też w niej pier­wiastka ducho­wego, a wdaje się, że czę­sto wła­śnie tam należy szu­kać przy­czyn cho­roby.
Uwa­żam, że medy­cyna alter­na­tywna ma wiele moż­li­wo­ści. Z powo­dze­niem może uzu­peł­niać, a czę­sto nawet wyrę­czać medy­cynę aka­de­micką. Dla­tego na stro­nie znaj­dzie­cie wiele infor­ma­cji o daw­nych tera­piach, jak i naj­now­szych bada­niach nauko­wych doty­czą­cych zdro­wia.
Duża część strony jest poświę­cona sze­ro­kim zagad­nie­niom okre­śla­nym jako „nie wyja­śnione zja­wi­ska”. Nie­za­leż­nie od tego, jakie ma ktoś do tego podej­ście myślę, że warto o tym pisać i to badać. Wszystko, co jest dziwne i nie­znane, a jed­no­cze­śnie wystę­puje w przy­ro­dzie jest poten­cjal­nym źró­dłem nowej wie­dzy. A wie­dza to postęp w każ­dej dzie­dzi­nie życia