Cień Nemezis. Sfinks i Wielka Piramida – Jack heart, Orage

Od czasu dru­giej wojny świa­to­wej w bada­niu Sfinksa i pira­mid na pła­sko­wyżu Gizy klu­czową rolę odgry­wają człon­ko­wie fun­da­cji im. Edgara Cayce’a, któ­rzy sta­rają się odna­leźć Kom­natę Zapi­sów, oraz ludzie zwią­zani z ame­ry­kań­skim kom­plek­sem wojskowo-przemysłowym.
Pomiary sej­smo­lo­giczne i rada­rowe pro­wa­dzone w latach 90 ubie­głego wieku wyka­zały, że pod Sfink­sem znaj­dują się wydrą­żone tunele i kom­naty. W lipcu 1996 roku fun­da­cja Schor, która we współ­pracy z Uni­wer­sy­te­tem Flo­rydy pro­wa­dziła bada­nia ogło­siła światu, że pod Sfink­sem znaj­duje się co naj­mniej dzie­więć komór i że nie­które z nich zawie­rają meta­lowe przed­mioty. Pod koniec 1996 roku Scho­rowi cof­nięto pozwo­le­nie na pro­wa­dze­nie badań i publicz­nie deza­wu­owano każ­dego, kto suge­ro­wał ich ist­nie­nie. Zmarły w 3013 roku Schor był zało­ży­cie­lem fun­da­cji nazwa­nej od jego nazwi­ska, któ­rej celem było zna­le­zie­nie dowo­dów na ist­nie­nie zagi­nio­nej cywi­li­za­cji Atlan­tydy i jej Kom­naty Zapi­sów, któ­rej odkry­cie pod Sfink­sem zapo­wie­dział Edgar Cayce’a, zwany „Śpią­cym Pro­ro­kiem”.

Kon­trola sil poza­ziem­skich nad klu­czo­wymi ziem­skimi tech­no­lo­giami Igor Wit­kow­ski
Mimo ogrom­nego postępu nauko­wego w wielu dzie­dzi­nach są też takie, w któ­rych daje się zauwa­żyć zupełny zastój, który nasuwa podej­rze­nie, że kryje się za tym czy­jeś celowe dzia­ła­nie. Czy jest moż­liwe, że za tą sta­gna­cją stoją siły poza­ziem­skiego pocho­dze­nia?

czy­taj wię­cej Nexus Nr 2 Marzec-Kwiecień 2016.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *