Fale wstrząsowe stymulują rozrost kości

Oka­zuje się, że pod­da­wa­nie kości dźwię­ko­wym fa­lom wstrzą­so­wym sty­mu­luje ich wzrost. Tech­nika ta jest nie­in­wa­zyjna i może być pomocna w lecze­niu zła­mań, które nie chcą się zra­stać. Może słu­żyć także do rege­ne­ra­cji sta­rze­ją­cych się sta­wów.
Fale wstrzą­sowe w postaci pojedyn­czych, wyso­ko­ci­śnie­nio­wych impul­sów od dawna sto­so­wane są w medy­cy­nie do roz­bi­ja­nia kamieni ner­ko­wych. Prze­no­szą się one w tkan­kach mięk­kich, nie powo­du­jąc żad­nych uszko­dzeń, ale kiedy napotyka­ją na twardą sub­stan­cję, taką jak kości, wyła­do­wują na niej swoją ener­gię.
Leka­rze już dzie­siątki lat temu za­uważyli, że u ludzi, któ­rzy zostali wie­lokrotnie pod­dani lecze­niu kamieni ner­ko­wych, wytwa­rza się dodat­kowa kość w mied­nicy, zaś póź­niej­sze bada­nia wyka­zały, że te fale nie uszka­dzają tych kości.
Na Uni­wer­sy­te­te­cie Ludwiga Maxi­mi­liansa w Mona­chium bada się wpływ wstrzą­sów na komórki kości. Kie­ru­jący zespo­łem bada­czy Joerga Haus­dorf oświad­czył na zjeź­dzie ame­ry­kań­skich i kana­dyj­skich towa­rzystw aku­stycz­nych w Van­co­uver, że wstrząsy pobu­dzają wytwa­rza­nie waż­nego czyn­nika wzro­stu kości bFGH. Uważa on, że fale wstrzą­sowe akty­wi­zują te same mecha­ni­zmy wzro­stu, jakie ule­gają pobu­dze­niu przy roz­cią­ga­niu i ści­ska­niu.
Źró­dło: New Scien­tist

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *