Filmy

Filmy przed­sta­wiają natu­ralne, nie­kon­wen­cjo­nalne i ludowe tera­pie. Opi­sują także zdro­wotne wła­ści­wo­ści nie­któ­rych pro­duk­tów żyw­no­ścio­wych. Kanał ma cha­rak­ter informacyjno-pokazowy.