Jak wyleczyć się z cukrzycy, według Waltera Lasta

Cukrzyca to jedna z naj­więk­szych plag współ­cze­snego świata. Dzi­siej­sza medy­cyna nie potrafi wyle­czyć tej cho­roby. Pro­po­nuje jedy­nie zażyw­nie leków do końca życia, które pozwa­lają w miarę mniej lub bar­dziej bez­piecz­nie funk­cjo­no­wać cho­rym.
Miesz­ka­jący w Austra­lii nie­miecki eme­ry­to­wany bio­che­mik i natu­ro­te­ra­peuta Wal­ter Last opra­co­wał pro­stą natu­ralną metodę lecze­nia cukrzycy. Swoje doświad­cze­nia opi­sał w książce „Jak wyle­czyć się z cukrzycy”. Pol­ską edy­cję tej książki wydała Agen­cja Nol­press. Metoda Lasta która nie wymaga dro­gich leków i wie­dzy medycz­nej. Może być wyko­nana przez każ­dego w warun­kach domo­wych.

Przyczyny powstawania cukrzycy typu 1 i 2

Cukrzyca typu 1 naj­czę­ściej ata­kuje dzieci i mło­dzież. Polega ona na tym, że orga­nizm zaczyna trak­to­wać znaj­du­jące się w trzu­stce komórki wytwa­rza­jące insu­linę jak wroga i sam je nisz­czy. Przy­czyny tego nie­na­tu­ral­nego zacho­wa­nia układu odpor­no­ścio­wego nie są nauce dobrze znane. Wal­ter Last wska­zuje kilka przy­czyn: drob­no­ustroje cho­ro­bo­twór­cze, zwłasz­cza droż­dżaki Can­dida,
nie­do­bory wita­miny B6, nie­do­bór magnezu i cynku, zabu­rze­nia czyn­no­ści wątroby, wcze­sne kar­mie­nie nowo­rodka kro­wim mle­kiem, nie­szczel­ność jelit.
Cukrzyca typu 2 jest naj­częst­szą posta­cią cukrzycy i sta­nowi aż 90% wszyst­kich zacho­ro­wań. Wystę­puje zwy­kle u osób star­szych. Może roz­wi­jać się latami nie dając żad­nych obja­wów.
Polega ona na tym, że na sku­tek róż­nych czyn­ni­ków rośnie opor­ność komó­rek ciała na insu­linę. Aby utrzy­mać w nor­mie stę­że­nie glu­kozy we krwi, trzustka musi pro­du­ko­wać jej coraz wię­cej. Z cza­sem komórki beta trzustki stają się nie­wy­dolne i zmniej­szają ilość pro­du­ko­wa­nej insu­liny, co skut­kuje spad­kiem tego hor­mony we krwi i roz­wo­jem cukrzycy.
Jako przy­czynę cukrzycy typu 2 Wal­ter Last wymie­nia: nad­wagę i oty­łość, czyn­niki gene­tyczne, stres, nie­do­bór lipazy, hor­monu wytwa­rza­nego przez trzustkę, nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze, wyskoki poziom złego cho­le­ste­rolu i trój­gli­ce­ry­dów, małą aktyw­ność fizyczna.
Cało­ściowy pro­gram lecze­nia cukrzycy, który pro­po­nuje Wal­ter Last składa się z nastę­pu­ją­cych kro­ków:
1. Oczysz­cze­nie jelit i tera­pia anty­bak­te­ryjna
2. Poprawa odży­wia­nia i spe­cjalne diety
3. Szcze­gólne skład­niki odżyw­cze i środki lecz­ni­cze
4. Dodat­kowe tera­pie
5. Oczysz­cza­nie okre­sowe wraz z poszcze­niem na soku cytryny

Krok 1. Oczysz­cze­nie jelit i tera­pia anty­bak­te­ryjna to naj­waż­niej­szy według Lasta krok w poko­ny­wa­niu cukrzycy typu 1 i 2. Polega to na usu­nię­ciu szko­dli­wych mikro­or­ga­ni­zmów z krwi i narzą­dów wewnętrz­nych. i odbu­do­wie zdro­wej mikro­flory jeli­to­wej. W wyniku powszech­nego uży­wa­nia anty­bio­ty­ków więk­szość ludzi ma w swo­ich jeli­tach, zamiast nor­mal­nej flory bak­te­ryj­nej, drob­no­ustroje cho­ro­bo­twór­cze, zwłasz­cza grzyby. Mogą one wywo­ły­wać zapa­le­nie ścian jelit, wątroby oraz trzustki. Last pro­po­nuje oczysz­cza­nie dwu­eta­powe. Etap pierw­szy – oczysz­cze­nie za pomocą czosnku, etap drugi – wpro­wa­dze­nie pro­bio­ty­ków. Czo­snek ma bar­dzo silne wła­ści­wo­ści grzy­bo­bój­cze, a pro­bio­tyki wpro­wa­dzają żywe, potrzebne orga­ni­zmowi kul­tury bak­te­rii. Kiedy mamy już zdrową mikro­florę jeli­tową możemy przejść do kroku dru­giego.

Krok 2. Klu­czem do suk­cesu w lecze­niu obu typów cukrzycy jest dieta uboga w cukier i skro­bię. Dieta o dużej zawar­to­ści błon­nika bogata w rośliny strącz­kowe, warzywa zie­lo­no­listne i owoce pomaga radzić sobie z cukrzycą. W począt­ko­wej fazie diety Last zaleca spo­ży­wać mie­dzy innymi: socze­wicę, gro­szek, fasolę, świeże surowe warzywa, orze­chy, jajka, pro­dukty ze sfer­men­to­wa­nego mleka, ryby i owoce morza, a także owoce: jabłka, cytryny, limonki grejp­fruty itp. Przy takim spo­so­bie odży­wia­nia zapo­trze­bo­wa­nie orga­ni­zmu na insu­linę powinno maleć. Wów­czas należy wpro­wa­dzać stop­niowo inne pokarmy: chude mięso, pastę biał­kowo – tłusz­czową. Last zaleca także picie kilka razy dzien­nie napoju zło­żo­nego z soku cytryny, bądź octu jabł­ko­wego z dodat­kiem spi­ru­liny. Jeśli przy tym zapewni sie ciału nie­zbędną ilość ruchu, nie będzie zacho­dzić potrzeba wydzie­la­nia insu­liny do trans­portu glu­kozy do mię­śni. Warto w tym cza­sie pro­wa­dzić dzien­ni­czek i noto­wać w nim szcze­góły diety, co pozwoli wychwy­cić pewne pra­wi­dło­wo­ści.
W tej fazie tera­pii należy uni­kać: sub­stan­cji sło­dzą­cych, pro­duk­tów zbo­żo­wych i mącz­nych, pro­duk­tów na bazie droż­dży, żyw­no­ści sma­żo­nej, tłusz­czy nasy­co­nych (mar­ga­ryna, olej rze­pa­kowy), żyw­no­ści wysoko prze­two­rzo­nej z dodat­kami che­micz­nymi, tyto­niu i alko­holu.

Krok 3. Na tym eta­pie Last pro­po­nuje włą­czyć do diety pewne skład­niki odżyw­cze i środki lecz­ni­cze kon­tro­lu­jące poziom cukru we krwi. Naj­waż­niej­sze z nich to: aktywna wita­mina B6, chrom, magnez, i spi­ru­lina.
Wita­mina B6 jest budul­cem wszyst­kich bia­łek, hor­mo­nów, neu­ro­prze­kaź­ni­ków, enzy­mów, mię­śni i tkanki łącz­nej. Wpływa korzyst­nie na tole­ran­cje glu­kozy. Jej nie­do­bór powo­dują przede wszyst­kim droż­dżaki Can­dida.
Chrom jest klu­czo­wym mine­ra­łem dla wszyst­kich cukrzy­ków, ponie­waż razem z insu­liną trans­por­tuje glu­kozę do komó­rek ciała. Im wyż­szy poziom insu­liny we krwi, tym wyż­szy także poziom chromu.
U dia­be­ty­ków zwy­kle niski jest także poziom magnezu. Zaży­wa­nie magnezu w przy­padku cukrzycy typu 1 obniża zapo­trze­bo­wa­nie na insu­linę, a w przy­padku typu 2 uspraw­nia jej wydzie­la­nie przez trzustkę.
Spi­ru­lina wpływa zba­wien­nie na poziom cukru na czczo i po posiłku oraz na poziom lipi­dów.
Last zaleca wyłą­czyć do diety także pro­dukty zawie­ra­jące inne skład­niki np.; wita­miny A, E, D, C, B12, B3, ino­zy­tol, cynk, kwas foliowy, koen­zym Q10, olej z wie­siołka, tran, gli­ce­rynę, tau­rynę, a także zioła i przy­prawy: cyna­mon, czarna borówkę, jemiołę, gumar i inne.

Krok 4. Dodat­kowe tera­pie powinny kon­cen­tro­wać się na wątro­bie i trzu­stce, dwóch naj­waż­niej­szych narzą­dach odpo­wie­dzial­nych za regu­la­cję poziomu cukru we krwi. Cukrzycy maja czę­sto zakwa­szony orga­nizm, dla­tego powinni spo­ży­wać dużo pokar­mów alka­li­zu­ją­cych.
Inną sku­teczną w cukrzycy tera­pią jest reflek­so­lo­gia – naci­ska­nie na sto­pach punk­tów odpo­wie­dzial­nych za wątrobę, trzustkę i nerki.
Last zaleca także okłady z olejku rycy­no­wego na wątrobę i górną część brzu­cha. Czyn­ność tę należy powta­rzać przez kilka tygo­dni.
Kolej­nym spo­so­bem na pobu­dza­nie pracy wątroby i trzustki jest magne­to­te­ra­pia. Należy ją sto­so­wać kilka razy dzien­nie.
Dodat­kową bar­dzo ważną czę­ścią tera­pii są ćwi­cze­nia fizyczne, zwłasz­cza dla osób oty­łych. W przy­padku cukrzycy typu 1 ćwi­cze­nia obni­żają poziom cukru we krwi, a w przy­padku cukrzycy typu 2 uwraż­li­wiają komórki na insu­linę.

Krok 5. Pro­gram oczysz­cza­nia ma na celu przede wszyst­kim usu­nię­cie z komó­rek resz­tek bia­łek, tok­sycz­nych metali i uszko­dzo­nych tłusz­czów. To pomaga przy­wró­cić pra­wi­dłowe oddy­cha­nie komór­kowe w orga­ni­zmie, co z kolei pozwala wątro­bie i trzu­stce regu­lo­wać poziom cukru we krwi. Efek­tem wpro­wa­dze­nie tego pro­gramu jest także oczysz­cze­nie naczyń krwio­no­śnych.
Pro­gram łączy w sobie spo­ży­wa­nie tra­dy­cyj­nych pokar­mów oczysz­cza­ją­cych takich jak; jabłka i świeże surowe warzywa oraz picie soku z cytryny.
Pod­stawą postu jest picie soku z cytryny zmie­sza­nego z woda w pro­por­cji 1 por­cja soku i 9 por­cji wody. Szklankę takiego napoju należy pić 10 razy dzien­nie. Post na soku z cytryny powi­nien trwać co naj­mniej trzy dni. W trak­cie powinno się zaży­wać wita­miny i mine­rały.
Kom­plek­sowy pro­gram lecze­nia cukrzycy pro­po­no­wany przez Wal­tera Lasta umoż­li­wia w wielu przy­pad­kach cał­ko­wite wyle­cze­nie się z tej cho­roby. Musi on jed­nak iść w parze z przy­ję­ciem zdro­wego trybu życia. Naj­waż­niej­sza w tera­pii jest cier­pli­wość i kon­se­kwen­cja w dzia­ła­niu.

Wal­ter Last jest auto­rem kilku ksią­żek doty­czą­cych zdro­wia, mie­dzy innymi: „Jak wyle­czyć się z cukrzycy”, „Jak wyle­czyć się z artre­ty­zmu”, „Jak wyle­czyć się z raka”, „Jak wyle­czyć się z astmy”, „Jak wyle­czyć się z nad­wagi”, „Jak wyle­czyć się z droż­dża­ków”, „Pro­ste metody przy­wra­ca­nia zdro­wia”.
Wszyst­kie te publi­ka­cje zostały wydane przez Agen­cję Nol­press

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *