Na naukę nigdy nie jest za późno

Bada­nia kana­dyj­skich naukow­ców dowio­dły, że ludzie w pode­szłym wieku mogą rów­nie szybko i spraw­nie uczyć się jak ich młodsi kole­dzy. Osiem­dzie­się­cio­letni sta­rzec może z taką samą szyb­ko­ścią przy­swa­jać infor­ma­cje jak dwu­dzie­sto­letni mło­dzie­niec. Naukowcy z Toronto badali mózgi ludzi w róż­nych gru­pach wie­ko­wych pod kątem przy­swa­ja­nia wia­do­mo­ści. Dr Ran­dal Mcin­tosh z Cen­trum badań Geria­trycz­nych, twier­dzi, że ludzie sta­rzy, któ­rzy z reguły mają uszko­dzone obszary mózgu odpo­wie­dzialne za pamięć, mogą uży­wać do prze­twa­rza­nia infor­ma­cji innych par­tii mózgu tych, które pra­cują pra­wi­dłowo. – Jeśli masz 60 czy 70 lat wcale nie sto­isz na stra­co­nej pozy­cji – mówił dr Mcin­tosh. Możesz uczyć się, czego chcesz z dobrym skut­kiem. Twój mózg przy­sto­suje się. Jeśli nie będzie mógł uży­wać obsza­rów, które zawo­dzą wyko­rzy­sta inne, nie uszko­dzone obwody.
Do osią­gnię­cia dobrych wyni­ków potrzebny jest jed­nak tre­ning umy­słowy, cza­sami wspo­ma­gany przez odpo­wied­nie, sty­mu­lu­jące środki far­ma­ko­lo­giczne. Naukowcy zgodni są co do tego, że naj­lep­szą drogą do utrzy­ma­nia dobrej kon­dy­cji umy­sło­wej jest cią­gła gim­na­styka mózgu. Czło­wiek, który dużo czyta, roz­ma­wia i pro­wa­dzi aktywny tryb życia, do końca swo­ich dni może być sprawny umy­słowo.
Źró­dło: www.rense.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *