Niebezpieczne substancje rakotwórcze we frytkach

Na łamach nauko­wego cza­so­pi­sma „Jour­nal of Agri­cul­tu­ral and Food Che­mi­stry” szwedzcy naukowcy potwier­dzili wyniki swo­ich wcze­śniej­szych badań doty­czą­cych powsta­wa­nia pod­czas sma­że­nia ziem­nia­ków bar­dzo nie­bez­piecz­nej rako­twór­czej sub­stan­cji – akry­lo­amidu.
Na kon­fe­ren­cji pra­so­wej szwedzcy naukowcy poin­for­mo­wali, że odkryli m.in. we fryt­kach, chip­sach i chrup­kim pie­czy­wie znaczne ilo­ści tego rako­twór­czego związku, cza­sami nawet kil­ka­set razy prze­kra­cza­ją­cego obo­wią­zu­jące normy.
Che­micy z Uni­wer­sy­tetu Sztok­holm­skiego twier­dza, że bez względu na to czy ziem­niaki są sma­żone na patelni czy pie­czone w pie­kar­niku lub kuchence mikro­fa­lo­wej zawsze zawie­rają ogromne ilo­ści akry­lo­amidu. Ich zda­niem duże ilo­ści tej sub­stan­cji znaj­dują się także w chrup­kim pie­czy­wie, nie­któ­rych gatun­kach chleba oraz innych sma­żo­nych i pie­czo­nych w wyso­kiej tem­pe­ra­tu­rze pokar­mach o dużej zawar­to­ści węglo­wo­da­nów (np. w prze­two­rach mącz­nych i ryżu). Dla przy­kładu paczka chip­sów może zawie­rać nawet 500 razy wię­cej akry­lo­amidu, niż dopusz­czają naj­wyż­sze normy Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Zdro­wia. W pokar­mach mię­snych boga­tych w białko akry­lo­amid rów­nież powstaje pod­czas sma­że­nia, lecz w ilo­ściach nie­szko­dli­wych dla zdro­wia.
Akry­lo­amid to zwią­zek che­miczny zwany 2-propenamidem. Two­rzy białe, bez­wonne krysz­tały kształ­tem przy­po­mi­na­jące małe płatki śniegu. W prze­my­śle sto­so­wany jest m.in. przy pro­duk­cji, two­rzyw sztucz­nych, barw­ni­ków, tka­nin syn­te­tycz­nych, papieru, a także przy oczysz­cza­niu rud metali. Używa się go rów­nież jako dodatku do spe­cjal­nych rodza­jów betonu uży­wa­nych przy budo­wie zapór i tuneli. W śro­do­wi­ska natu­ral­nym akry­lo­amid ulega roz­kła­dowi w ciągu kilku – dni nisz­czą go bak­te­rie żyjące w gle­bie. Gdy trafi o rzek może gro­ma­dzić się w orga­ni­zmach ryb.
Od dawna wia­domo było, że akry­lo­amid wywo­łuje nowo­twory układu pokar­mo­wego oraz uszka­dza układ ner­wowy. Nawet nie­duże ilo­ści tej sub­stan­cji mogą dopro­wa­dzić do ogól­nego osła­bie­nia orga­ni­zmu i utraty koor­dy­na­cji rucho­wej w nogach. Akry­lo­amid zatruwa orga­nizm bez względu na to, czy się go połknie, będzie wdy­chało jego opary, czy wnik­nie on do ustroju przez skórę.
Wyniki szwedz­kich naukow­ców zostały potwier­dzone przez bada­czy z Nor­we­gii, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Szwaj­ca­rii, Nie­miec oraz Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Eks­perci ze Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Zdro­wia wyra­zili zanie­po­ko­je­nie wyni­kami badań szwedz­kich uczo­nych.
Źró­dło: www.gazeta.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *