Numerologia karmiczna – los zapisany w liczbach

Życie każ­dego z nas jest zde­ter­mi­no­wane przez liczby. Czło­wiek rodzi się, żyje i umiera w bar­dzo ści­śle okre­ślo­nym licz­bowo cza­sie i prze­strzeni. Każdy prze­jaw naszego życia można przed­sta­wić w cyfrach. Ana­li­zu­jąc te cyfry możemy okre­ślić cel naszego ist­nie­nia, a także wyzna­czyć naj­prost­szą drogę, jaką powin­ni­śmy iść, żeby ten cel osią­gnąć. Pozwoli to unik­nąć nie­szczęść, cho­rób i roz­cza­ro­wań życio­wych. Tym wła­śnie zaj­muje się nume­ro­lo­gia kar­miczna. Twórcą tego sys­temu jest miesz­ka­jąca w Moskwie dr Arzu Kaba­ru­china, psy­cho­log, sume­ro­log, uzdro­wi­ciel.

Język Boga to język cyfr

– Cały świat i wszyst­kie pro­cesy, które w nim zacho­dzą można porów­nać do olbrzy­miego pro­gramu kom­pu­te­ro­wego – mówi dr Arzu Kaba­ru­china. – Każda komórka naszego ciała wibruje z inną czę­sto­tli­wo­ścią. Tę czę­sto­tli­wość można zmie­rzyć i zapi­sać w postaci cyfr. Nie ma przy­padku w tym, w jakim cza­sie i miej­scu przy­cho­dzimy na świat. Czło­wiek uro­dzony o okre­ślo­nej dacie, minu­cie i sekun­dzie, nie­sie w sobie okre­ślony pro­gram życiowy. Tak, jak nie ma osób z iden­tycz­nymi liniami papi­lar­nymi, rów­nież los każ­dego jest inny. Czło­wiek ma okre­ślony kod, który zawiera infor­ma­cję o jego poten­cjale, moż­li­wo­ściach, cha­rak­te­rze, zdro­wiu. Ten kod można roz­szy­fro­wać. Za pomocą spe­cjal­nych sche­ma­tów i for­muł nume­rycz­nych można okre­ślić cel, dla któ­rego czło­wiek przy­szedł na świat i powie­dzieć jakie jest jego życiowe prze­zna­cze­nie.
Zanim dr Arzu Kaba­ru­china opra­co­wała swój sys­tem prze­ba­dała nume­rycz­nie tysiące osób. Zoba­czyła okre­ślone powią­za­nia i zależ­no­ści we wszyst­kim. Odkryła pra­wi­dło­wo­ści, które da się odczy­tać poprzez pro­stą for­mułę mate­ma­tyczną.
– Na pod­sta­wie życia mojej rodziny i przy­ja­ciół zoba­czy­łam jak to działa. Do okre­śle­nia pod­sta­wo­wej drogi życio­wej wystar­czy data uro­dze­nia. Żeby móc powie­dzieć coś wię­cej potrzebne są dodat­kowe obli­cze­nia.
Kaba­ru­china uważa, że nie możemy zmie­nić swo­jej karmy ale możemy ją odpra­co­wać tak, żeby w nas nie biła. Jeste­śmy w sta­nie ją polep­szyć. Nasz los jest w naszych rękach, wszystko możemy zmie­nić, jeżeli pra­cu­jemy nad sobą.
– Ja jestem takim nawi­ga­to­rem – odczy­tuje drogę kar­miczną czło­wieka i nakie­ro­wuję go na wła­ściwą trasę. Nume­ro­lo­gia kla­syczna zaj­muje się kodem życio­wym, kar­miczna to prak­tyczne dzia­ła­nie, uczy co należy zmie­nić w życiu, zmie­nić w sobie, żeby unik­nąć nie­szczęść i żyć w miarę szczę­śli­wie.

Co można odczytać z cyfr

Nume­ro­lo­gia kar­miczna to nie jest jasno­wi­dze­nie – to mate­ma­tyka – rodzaj języka infor­ma­cyj­nego. Kod kar­miczny nie­sie okre­śloną infor­ma­cję o czło­wieku, jego poten­cjale, moż­li­wo­ściach, cha­rak­te­rze, zdro­wiu. Cyfry poka­zują na co trzeba zwró­cić uwagę, gdzie w nas znaj­dują się słabe ogniwa, które organy ciała są zagro­żone cho­robą. Liczby odpo­wie­dzą, co trzeba zro­bić żeby unik­nąć cho­rób, i w jakich oko­licz­no­ściach i cza­sie pro­blemy ze zdro­wiem mogą się poja­wić. Powie­dzą też czym trzeba się leczyć. Roz­kład nume­ro­lo­giczny wskaże nie­bez­pieczne momenty w życiu, okre­śli pro­blemy, pomoże w cięż­kich sytu­acjach życio­wych.
Cyfry doty­czą każ­dego aspektu życia. Za ich pomocą młody czło­wiek wybie­rze sobie zawód, znaj­dzie wła­ści­wego part­nera życio­wego, okre­śli naj­lep­szy czas na ślub i przyj­ście dzieci na świat. Pra­co­dawca dobie­rze sobie odpo­wied­nich i kom­pe­tent­nych pra­cow­ni­ków, lekarz oceni skłon­ność pacjenta do poszcze­gól­nych cho­rób, a mena­dżer podej­mie ważne decy­zje dla firmy w odpo­wied­nim cza­sie.

Psychologia liczb

– Od tego jak prze­ży­wamy swoje życie, jakie mamy myśli, jak postę­pu­jemy, jaki jest nasz sto­su­nek do sie­bie i do świata zależy czy będziemy mieli udane życie czy nie – uważa Arzu Kaba­ru­china.
Czę­sto bywa tak, że rodzice reali­zują swoje nie­speł­nione marze­nia poprzez dzieci. Wybie­rają potom­stwu kie­ru­nek nauki, wysy­łają na siłę na drogę, która nie jest dla nich wła­ściwa. Wtedy dziecko zaczyna żyć nie wła­snym życiem, nie reali­zuje swo­jego pro­gramu życio­wego. Powstają pro­blemy, cho­roby, nie­szczę­ścia. Jeśli przez dłuż­szy czas taki czło­wiek będzie szedł nie­wła­ściwą drogę może nawet odejść z tego świata. Wtedy ten nie­zre­ali­zo­wany pro­gram przy­pi­suje się do następ­nego wcie­le­nia, bo trzeba go odpra­co­wać.
Bywa tak, że ktoś nie­ule­czal­nie chory np. na raka zmie­nia rady­kal­nie swoje życie, wtedy cho­roba może się cof­nąć.
Alko­ho­lizm
– Jeśli czło­wiek wraca na swoją drogę jego los się zmie­nia – wyja­śnia dr Kaba­ru­china. –
Czę­sto mówimy, że Bóg nas poka­rał. Bóg nikogo nie karze. To my sami robimy sobie krzywdę zba­cza­jąc z wyzna­czo­nej nam drogi. Robimy to naj­czę­ściej nie­świa­do­mie, nie mając poję­cia jakie będą skutki naszych decy­zji. A wystar­czy kartka i dłu­go­pis, żeby wszystko w życiu dobrze się uło­żyło.
Kaba­ru­china uważa, że każdy może swoje prze­zna­cze­nie speł­nić różną drogą. – W kodzie kar­micz­nym jest dużo warian­tów. To jest tak, jak z dro­gami pro­wa­dzą­cymi do mia­sta, zawsze jest ich wiele i bie­gną z róż­nych stron. Cza­sami czło­wie­kowi wydaje się, że nie ma już wyj­ścia, a oka­zuje się, że moż­li­wo­ści jest tysiące. Trzeba tylko wie­dzieć, która z dróg jest naj­wła­ściw­sza.

Wiedza dla każdego

Arzu Kaba­ru­china uważa, że odczy­ta­nie kodu kar­micz­nego nie wymaga spe­cjal­nych umie­jęt­no­ści i pre­dys­po­zy­cji, każdy może po prze­szko­le­niu to zro­bić. Kaba­ru­china pro­wa­dzi szko­le­nia, kursy, spo­tka­nia, zjazdy, popu­la­ry­zuje okrytą przez sie­bie wie­dzę. Uczy jak w pro­sty spo­sób popra­wić jakość życia sobie i innym.

Dr Arzu Kaba­ru­china jest autorką książki „Kod two­jego losu”. Opra­co­wany przez nią sys­tem nume­ro­lo­gii kar­micz­nej jest w Rosji chro­niony paten­tem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *