Jak sterować układem odpornościowym – Walter Last

Układ odpor­no­ściowy stara się usu­wać pato­geny i oczysz­czać orga­nizm z tok­sycz­nych odpa­dów, ale ten pro­ces może powo­do­wać stany zapalne cha­rak­te­ry­styczne dla cho­rób prze­wle­kłych. Należy wie­dzieć, jak wzmoc­nić i kon­tro­lo­wać układ odpor­no­ściowy w celu odzy­ska­nia sił życio­wych.
Ciało jest tak zapro­gra­mo­wane, że leczy osła­bione organy i struk­tury, wywo­łu­jąc lecz­ni­cze stany zapalne, aby komórki układu odpor­no­ścio­wego mogły sku­teczne pozby­wać się tok­syn, mikro­bów i odpa­dów meta­bo­licz­nych. Silny układ odpor­no­ściowy daje gwa­ran­cję, że będzie utrzy­my­wał nasz orga­nizm w czy­sto­ści i zdro­wiu oraz będzie reago­wał wła­ści­wie w każ­dej chwili.
Pod­sta­wowe etapy wzmoc­nie­nia układu odpor­no­ścio­wego to:
– oczysz­cze­nie jelit w celu uszczel­nie­nia ich bariery;
– kon­tro­lo­wa­nie drob­no­ustro­jów cho­ro­bo­twór­czych;
– okre­sowe oczysz­cza­nie w celu usu­nię­cia tok­syn i odpa­dów meta­bo­licz­nych;
– uspraw­nie­nie dzia­ła­nia wątroby i prze­ciw­dzia­ła­nie pyro­lurri;
– dostar­cza­nie skład­ni­ków odżyw­czych nie­zbęd­nych dla układu odpor­no­ścio­wego.

czy­taj wię­cej Nexus Nr 2 Marzec-Kwiecień 2016.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *