Uwaga

Tre­ści zamiesz­czone w por­talu mają cha­rak­ter jedy­nie informacyjno-pokazowy. Nie mogą zastę­po­wać lecze­nia medycz­nego, ani być pod­stawą dia­gnozy medycz­nej. Każdy objaw cho­ro­bowy powi­nien być kon­sul­to­wany z leka­rzem spe­cja­li­stą.
Praw­dzi­wość i rze­tel­ność zamiesz­czo­nych w ser­wi­sie infor­ma­cji oce­nia odwie­dza­jący. Admi­ni­stra­tor strony nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za dzia­ła­nia pod­jęte na sku­tek lek­tury tre­ści zawar­tych na tej stro­nie.
Wpisy i komen­ta­rze o tre­ści wul­gar­nej, obraź­li­wej i nie­me­ry­to­rycz­nej będą usu­wane przez admi­ni­stra­tora.

Arty­kuły pre­zen­to­wane na stro­nie są chro­nione pra­wem autor­skim.  Nie mogą być wyko­rzy­sty­wane bez zgody autora.