Związek między rakiem piersi i stanikami

Czy nosze­nie sta­nika rze­czy­wi­ście wywo­łuje raka? Dwaj leka­rze antro­po­lo­dzy stwier­dzili na pod­sta­wie sta­ra­nie opra­co­wa­nych wyni­ków badań w swo­jej książce Dres­sed to Kill (Ubrane na Śmierć), że ist­nieje naukowo udo­wod­niony zwią­zek mię­dzy rakiem piersi i nosze­niem sta­ni­ków.
Auto­rzy Syd­ney Ross Sin­ger i Soma Gri­sma­ijer utrzy­mują, że sztucz­nie for­mu­jąc górne par­tie kobie­cego torsu sta­nik utrud­nia pra­wi­dłowe dzia­ła­nie układu lim­fa­tycz­nego, zmniej­sza­jąc jego zdol­ność do usu­wa­nia z orga­ni­zmu pro­duk­tów odpa­do­wych, co powo­duje, że tok­syny zostają wbu­do­wane w tkankę piersi, oraz two­rzą śro­do­wi­sko powsta­wa­niu pro­ble­mów zdro­wot­nych.
Auto­rzy prze­ba­dali około 4700 kobiet z rakiem i bez raka piersi i otrzy­mali zaska­ku­jące wyniki. Ana­lizy sta­ty­styczne wyka­zały, że kobiety noszące sta­nik przez dłu­żej niż 12 godzin na dobę są dzie­więt­na­sto­krot­nie bar­dziej nara­żone na raka piersi, od tych, które noszą go kró­cej.
Co wię­cej, u kobiet noszą­cych sta­nik cały czas, nawet pod­czas snu, czyli prak­tycz­nie 24 godziny na dobę, rak piersi wystę­puje sto trzy­na­ście razy czę­ściej niż u kobiet noszą­cych go kró­cej niż 12 godzin na dobę.
Źró­dło: Town­send Let­ter for Doctors. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *